Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci TIP-TOP Cyklotúra

organizovaných spoločnosťou TIP-TOP bufet Dedina Mládeže c.174, 946 03, Kinga Hamová

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť TIP-TOP bufet., so sídlom Dedina Mládeze c.174, 946 03, Kinga Hamová, - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.
K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci TIP-TOP Cyklotúra organizovaných spoločnosťou TIP-TOP bufet Dedina Mládeze.

VYHOTOVENIE FOTOGRAFIÍ POČAS PODUJATIN

Účel spracúvania:
Vyhotovenie fotografií počas pretekov v rámci TIP-TOP Cyklotúra organizovaných spoločnosťou TIP-TOP bufet Dedina Mládeze c.174, 946 03

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje ( fotografie ) využijeme na marketingovú propagáciu jednotlivých pretekov v rámci TIP-TOP Cyklotúra a to buď na príslušnej web stránke preteku, resp. celej série TIP-TOP Cyklotúra, alebo na našej web stránke (www.tiptop-bufet.eu),

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
fotografie počas podujatí (pretekov TIP-TOP Cyklotúra).
Doba spracúvania a archivácie:
5 rokov od konania podujatí/preteku.
Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Obchodný partner zabezpečujúci vyhotovenie fotografií z podujatí /preteku. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás počas konania podujatí/preteku.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.
Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:
- Právo na prístup k osobným údajom,
- Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
- Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
- Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
- Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie.
V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť TIP-TOP bufet Dedina Mládeze c.174, 946 03 požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Elektronicky na adrese: tiptopbufet1@gmail.com
Telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 940 861 077
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: TIP-TOP bufet Dedina Mládeze, Kinga Hamová

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti TIP-TOP bufet Dedina Mládeze alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214