Pokyny

Podmienky účasti: 

- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- účastníci mladší ako 15 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu a v doprovode osoby staršej ako 18 rokov
- účastníci mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu
- účastník cykloakcie (ďalej len účastník) sa zúčastňuje cykloakcie na vlastné zodpovednosť
a musí mať nasadenú ochrannú cyklistickú priľbu po celú dobu cykloakcie
- účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť v pravom jazdnom pruhu ( ide sa bez vylúčenia dopravy )
- účastník nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a svojom zdraví i na zdraví
tretích osôb
-Deti môžu štartovať len v sprievode a s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- účastník odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojích osobných údajov
pre prevádzkovateľa (TIP-TOP BUFET Dedina Mládeže, Dedina Mládeže č.174, 946 03) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasí so zverejnením časti svojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasí aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasí aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (TIP-TOP BUFET Dedina Mládeže, Dedina Mládeže č.174, 946 03, Kinga Hamová). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese e-mail: tiptopbufet1@gmail.com

V cieli je zebezpečené:
- umývanie bicyklov
- občerstvenie
- program
- obed

Podujatie IV .TIP-TOP Cyklotúra sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Organizátor preteky si vyhradzuje právo zmeny programu.
Na stránke sa pracuje a údaje môžu byť upravené.

TEŠIME SA NA VAŠU ÚČASŤ !

TIP-TOP Cyklotúra TEAM.

Povinnosť pretekára:
Trasa: 45 Km MTB terrené, 70 Km ROAD cestné
Zúčastnený musí nájsť všetky kontrolné stanovište v čo najkratšom čase a vypýtať si na ňom kontrolnú pečiatku. Zúčastnený, ktorý nebude mať všetky kontrolné pečiatky, bude zo súťaže vyradený. Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci ktorý splnili všetky podmienky, ale budú vyhodnotený len prvé tri najrýchlejšie cyklistky, v každej kategórií.

Trasa: 20 Km Classic, 40 Km Classic, 2Km KIDS a Špeciálne bicykle ( Rekreačná cyklistika )
Zúčastnený musí nájsť všetky kontrolné stanovištia a vypýtať si na ňom kontrolnú pečiatku. a treba byť v cieli do 16:00 v deň podujatia.

Propozície

Názov túry: IV .TIP-TOP Cyklotúra
Usporiadateľ: TIP-TOP BUFET Dedina Mládeže c.174, 946 03, Kinga Hamová & Company
Dátum konania: 14.05.2022

Prezentácia:
TIP-TOP bufet Dedina Mládeže
Trasa 20Km, 40km, 45Km a 70km
Detský pretek a Špeciálne bicykle : 2Km

Štart: TIP-TOP bufet Dedina Mládeže
09:15 - 10:00 h dlhá trasa
10:15 - 11:00 h krátka trasa
11:00 h detský pretek a Špeciálne bicykle

Cieľ: TIP-TOP bufet Dedina Mládeže

Harmonogram podujatia a Vyhlásenie výsledkov:
07:30 - 09:00 miestná regisztrácia
13:00 -15:00 obed
15:00 - 16:00 vyhlásenie výsledkov 
16:00 - 17:00 žrebovanie tomboly

Trasa:
Trať / Dĺžka / Prevýšenie / Bufet
Dlhá ROAD 70 km / 10 m / 2x na trati
Dlhá MTB 45 km / 10 m / 2x na trati
Krátka Classic 20 km / 10 m / 1x na trati
Krátka Classic 40 km / 10 m / 1x na trati
Detský pretek (1x /2x/ 3x /4x okruh v obci Dedina Mládeže )

Kategórie:
[JF] Junior chlapci do 18 rokov nar.: 1.1.2004 a mladší
[JL] Junior dievčatá do 18 rokov nar.: 1.1.2004 a mladšie
[F] Muži od 19 rokov do 55 rokov
[N] Ženy od 19 rokov do 55 rokov
[SF] Senior muži nad 55 rokov
[SN] Senior ženy nad 55 rokov

Štartovné: ( obsahuje obed a občerstvenie na kontrolných bodov. )

trasa 20 km, 40 km, 45km a 70 km:
8€ - pri registrácií online a pri úhrade v deň štartu na prezentácií
8€ - pri registrácií na mieste a pri úhrade v deň štartu na prezentácií

Detský pretek a Špeciálne bicykle:
kategórie do 3 a do 6 rokov - štartovné 0,-eurá
kategórie do 9 a do 12 rokov - štartovné 0,- eurá

Prihlásenie a Registrácia:
Prihlásenie on-line na stránke www.tiptop-bufet.eu do 10.05.2022  12:00 h

Prihlásenie a Registrácia na mieste TIP-TOP BUFET, v deň konania nie je možné !

Prihlásenie a Registrácia nezaväzuje účasť na podujatí! 
Registrácia nadobudne platnosť až po zaplatenia registračného poplatku. 

Aby sme uľahčili identifikáciu kotnrolné body, tak sme kontrolné body označíme žltou vlajkou ( TIP-TOP túra ) nápisom. 

Použitie cyklistickej prilby je povinné!!!!!